بیماران

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، آزمایشات متنوعی را در زمینه بیماریهای عفونی انجام می دهد. نظارت دقیق اساتید هیات علمی مرکز، وجود پرسنل مجرب و استفاده از وسایل و مواد آزمایشگاه با کیفیت بالا سبب شده اند تا آزمایشها با دقت و صحت بالا در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شوند.

مشاهده فهرست " آزمایشهای تخصصی مرکز" امکان پذیر می باشد.

- کلینیک تخصصی تشخیصی
- فهرست آزمایشها