دانشجویان
 
مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، جهت سرویس دهی به دانشجویان محترم مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه های مرتبط با بیماریهای عفونی آمادگی دارد.

برگزاری کارگاه های آموزشی، انجام پایان نامه های دانشجویی، تصویب پروژه های مشترک مابین این مرکز با دیگر مراکز تحقیقاتی از جمله این خدمات می باشند.


- اعضای هیات علمی
- فعالیتهای مرکز
- اولویت های پژوهشی
- مقالات
- مقالات پراستناد
- پایان نامه ها
- طرحهای پژوهشی
- اختراعات
- تجهیزات
- کتابخانه
- آزمایشگاه ها
- کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
- دوره دکترای تخصصی پژوهشی
- دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی