آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی

آزمایشگاه باکتری شناسی  و مایکوباکتریولوژی مرکز تحقیقات در سال 1370 شروع بکار نموده است و فعالیتهای سه گانه طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی، تربیت  نیروهای متخصص و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی جهت بیماران زیر نظر اعضای هیات علمی مرکز در آن انجام می شود .

 هدف این فعالیتها پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی در زمینه بیماری های مرتبط با عفونتهای باکتریایی در ایران و منطقه، آموزش نیروهای کارآمد در این زمینه و ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی باکتری شناسی برای پاسخگویی به نیازهای روزانه بیماران بستری و سرپایی می باشد. شناسایی هموفیلوس آنفلونزا نوع "ب" به عنوان شایعترین عامل مننژیت  کودکان در مطالعه چند مرکزی در ایران که منجر به سیاستگذاری در کمیته واکسیناسیون کشوری برای اضافه شدن واکسن آن به برنامه واکسیناسیون کشوری شد از افتخارات این بخش می باشد. در راستای انجام همین طرح  آقای دكتر نلسون نماينده ی سازمان بهداشت جهانی آزمايشگاه های اين مركز را به عنوان بهترين آزمايشگاه ميكروبشناسی منطقه ی شرق مديترانه (EMRO) معرفی نمود. انجام طرح پژوهشی عفونت مننگوکوک در حجاج وتوصیه جهت تجویز سیپروفلوکساسین به صورت دوز منفرد در زمان همه گیری از دستاوردهای دیگر این بخش می باشد.

دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز کارشناسان با تجربه در این مرکز زیر نظراعضای هیات عملی  مرکز فعالیت می نماین. انجام خدمات مشاوره ای و آزمایشگاهی در چند مورد outbreak بیمارستانی به علت انتروکوکهای مقاوم به وانکومایسین در بیمارستانهای شیراز از تجربه های موفق اعضای هیات علمی آزمایشگاه باکتری شناسی می باشد.

الف فعالیتهای پژوهشی

-         بررسی عوامل باکتریایی عفونتهای گوارشی از جمله شیگلا، سالمونلا، اشیرشیا کولاهای پاتوژن، کامپیلوباکتر و کلستریدیوم

-         بررسی عوامل باکتریایی مننژیت و عفونتهای ادراری

-         بررسی عفونتهای بیمارستانی با ارگانیسم های مقاوم مانند MRSA, VRE و باکتریهای گرم منفی مقاوم

-         بررسی هلیکوباکتر پیلوری شامل مطالعات اپیدمیولوژیک ، پاتوژنز، تستهای تشخیصی و رژیم های درمانی

-         عفونتهای مشترک انسان و دام بخصوص بروسلا شامل روشهای تشخیصی  سرولوژی ، کشت، روشهای مولکولی و رژیمهای درمانی

-         مکانیسم های پاتوژنز عوامل باکتریایی و مکانیسم های مقاومت دارویی آنها

-         بررسی عفونتهای مایکوباکتریوم در نمونه های مختلف بالینی با روش مولکولی ( مایکوباکتریوم سلی و غیر سلی و ب.ث. ژ)

ب- فعالیتهای آموزشی و مشاوره ای

-         ارائه گزارش دوره ای از مقاومت آنتی بیوتیکی در بیمارستانهای شیراز

-         برگزاری کارگاههای آموزشی

-         آموزش دستیاران فوق تخصصی رشته بیماری های عفونی کودکان

-         طراحی و انجام پایان نامه ای دانشجویی در مقاطع مختلف

-         تدوین راهنمای های بالینی و تشخیصی

-         انجام خدمات مشاوره ای و آزمایشگاهی در زمان بروز outbreak بیمارستانی

ج ارایه خدمات آزمایشگاهی

-         دریافت نمونه و انجام شبانه روزی آزمایش کشت خون با روش Bactec و تعیین گونه ها با روش API

-         تعیین موارد MRSA ، VRE و مقاومت به متالوبتالاکتاماز و ESBL در سویه های جدا شده از نمونه های بالینی

-         دریافت نمونه و انجام آزمایش آنالیز مایع مغزی نخاعی کودکان و کشت آن

-         دریافت و انجام آزمایشهای باکتری شناسی مایعات بدن با نظر متخصص عفونی

-         انجام کشت های بی هوازی

-         انجام آزمایش PCR جهت تعیین مایکوباکتریوم ها در نمونه های بالینی

 

 


 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017