برگزاری کارگاه، سمینار، همایش

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، کارگاه ها و سمینارهای مختلفی در زمینه های مرتبط با بیماریهای عفونی به صورت مستقل و یا مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی، انجمن ها، سازمان ها و واحدهای دانشگاه برگزار می کند.

 
فهرست کارگاه ها و سمینارهای برگزار شده

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017