برگزاری کارگاه، سمینار، همایش


کارگاه ها و سمینارها در زمینه های مرتبط با بیماریهای عفونی به صورت مستقل و یا مشترک با سایر مراکز تحقیقات، انجمنها، سازمانها و واحدهای دانشگاه برگزار می کند.

فهرست کارگاه ها و سمینارهای برگزار شده:
برگزاری کارگاه مقاله نویسی در تاریخ های 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1393

کنگره میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017