برگزاری کارگاه، سمینار، همایش


کارگاه ها و سمینارها در زمینه های مرتبط با بیماریهای عفونی به صورت مستقل و یا مشترک با سایر مراکز تحقیقات، انجمنها، سازمانها و واحدهای دانشگاه برگزار می کند.

فهرست کارگاه ها و سمینارهای برگزار شده:
برگزاری کارگاه مقاله نویسی در تاریخ های 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1393

کنگره میکروب شناسی بالینی استاد البرزی