تورهای بازدید از مرکز

مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی سالانه پذیرای محققانی از داخل و خارج دانشگاه می باشد که در قالب گروه ها از مرکز بازدید می نمایند. دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با علوم پزشکی ، اساتید دانشگاهی ، نخبگان، محققانی هستند که در این بازدیدها شرکت دارند. آشنایی با چگونگی تشکیل مرکز، چگونگی همکاری اساتید بالینی و علوم پایه در مرکز، و آشنایی با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی از موضوعات مورد توجه محققان در این بازدیدها می باشد.

بازدید 25 نفر از فلوشیپ پژوهشی از مرکز در روز پنج شنبه مورخ 11/2/93