دوره فوق تخصصی عفونی کودکان

در این دوره دستیاران فوق تخصصی رشته بیماریهای عفونی کودکان است. این دستیاران 4 ماه از دوره فوق تخصصی را با هدف آشنایی هرچه بیشتر با روشهای آزمایشگاهی معمول و پیشرفته در زمینه بیماریهای عفونی طبق برنامه های مدون در آزمایشگاههای مرکز آموزش می بینند. این آموزش زیر نظر اساتید هیات علمی مرکز انجام می شود. این دانشجویان یک ماه در هریک از آزمایشگاه های باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی آموزش می بینند.

این دوره که شامل 4 ماه از دوره فوق تخصصی این دانشجویان است با هدف آَشنایی هرچه بیشتر روشهای آزمایشگاهی معمول و پیشرفته تدوین شده است.


برنامه آموزشی ویروس شناسی

برنامه آموزشی ویروس شناسی تشخیصی پیوست که توسط دکتر مازیار ضیائیان و برای آموزش در 25 روز و هر روز به مدت 4 ساعت به دانشجویان فوق تخصصی عفونی اطفال طراحی شده مورد تائید است.
 
برنامه آموزشی ویروس شناسی تشخیصی برای دستیاران فوق تخصصی بیماریهای عفونی اطفال
1)     کشت سلول، بافت و جدا سازی ویرسها بر روی آن
      الف) تهیه محیط کشت، محلول ها و مواد لازم
      ب) آشنایی با سلول های مورد استفاده ( اولیه ، دیپلوئید و نامیرا )
      پ) نحوه پاساژ و تکثیر سلولی
      ت ) نگه داری و غذا دهی سلول های کشت داده شده
      ث) نحوه دریافت و ارسال نمونه های ویروسی برای جدا سازی ویروس
      ج) تلقیح ویروس به سلول و جدا سازی ویروس برروی کشت سلول و رویت CPE آن
      چ) نحوه ذخیره سازی سلول در نیتروژن مایع و خارج ساختن سلول از نیتروژن مایع
 
2)     تشخیص سریع عفونت های تنفسی ویروسی به روش DIF
      الف) چگونگی گرفتن نمونه از محل مورد نظر، جمع آوری نمونه و ارسال به آزمایشگاه
      ب) تهیه اسلاید با استفاده از دستگاه سانتری فیوژسیتواسپین
      پ) رنگ آمیزی
     ت) رویت سلول آلوده با میکروسکوپ فلورسانت
     ث) تفسیر و گزارش نتایج
 
    3) تشخیص سریع و کمی عفونت با ویروس سیتومگال انسانی به روش pp65 Antigenemia Assay
      الف) دریافت نمونه خون کامل
     ب) جاسازی، شستشو و شمارش PMN ها با استفاده از هموسیتومتر
     پ) تهیه اسلاید با استفاده از دستگاه سانتری فیوژ سیتواسپین
     ت ) رنگ آمیزی
     ث) بررسی اسلاید با میکروسکوپ فلورسانت و آشنایی با رویت سلول آلوده به ویروس
      ج) تفسیر و گزارش نتایج

    4 ) استفاده از PCR برای تشخیص عوامل عفونی ویروسی
    الف) آموزش تئوری PCR
     ب) دریافت CSF برای HSV و خون کامل برای CMV
    پ) طی مراحل اکستراکشن DNA از نمونه ها
     ت) تهیه مسترمیکس و اضافه کردن DNA خالض شده
     ث) معرفی ماشین PCR و انجام مراحل سه گانه (Denaturation, Annealing, Extension) PCR
     ج) تهیه ژل و ران کردن محصولات PCR
      چ) رویت محصولات PCR و تهیه تصویر و گزارش
    
      5) استفاده از Nested-RT-PCR برای تشخیص عوامل عفونی ویروسی
    الف) دریافت نمونه خون کامل برای هپاتیت سی
     ب) اکستراکشن RNA از نمونه ها
     پ) تهیه میکس RT برای تبدیل RNA به DNA
     ت) تهیه مسترمیکس و اضافه کردن DNA
     ث) تهیه ژل و ران کردن محصولات PCR
     ج) رویت محصولات و تهیه تصویر و گزارش

    6) کاربرد Real-Time PCR برای تشخیص کیفی و کمی عفونت های ویروسی
    الف) انجام مراحل کامل تست برای HSV, CMV یا HBV
     ب) بررسی خصوصیات این تست
     پ) رسم نمودار استاندارد و بررسی خصوصیات آن
     ت) بررسی اعتبار تست و تفسیر نتایج
     ث) مطالعه تئوریک انواع روش های Real-Time PCR

     7) بکارگیری ELISA برای تشخیص آنتی بادی های ضد ویروسی
   الف) انجام مراحل مختلف تست برای تشخیص IgM ضد کپسید EBV
    ب) رویت و تفسیر نتایج
    پ) بررسی تئوریک انواع ELISA       
         

 

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017