درمانگاه آموزشی

درمانگاه آموزشی بیماریهای عفونی کودکان هر سه شنبه در سالن کنفرانس مرکز برگزار می گردد.

در این درمانگاه با حضور اساتید هیات علمی بالینی مرکز برگزار می شود و دانشجویان پزشکی ، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی گروه کودکان که در دوره آمزوشی بخش عفونی حضور دارند، در آن شرکت می کنند.

 

بیماران به وسیله پزشکان فوق تخصص عفونی کودکان به این درمانگاه ارجاع می شوند. دانشجویان و دستیاران ابتدا بیماران را ویزیت می نمایند و سپس بیماران آنها برای اساتید معرفی می شوند و در مورد بیماران بحث و تبادل نظر می شود و تصمیم گیری انجام می گردد.

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017