دستورالعمل ها، پروتکل ها و گزارش ها

دستور العمل ها 
راهنمای بالینی تشخیص و درمان گلو درد

پروتکل ها

پروتوکل تشخیص عفونت CMV در میزبان مبتلا به نقص ایمنی

پروتوکل پیشگیری از پنوموسیستیس جیرووسی  با پنتامیدین (Pentamidine Isetionate)
پروتکل ایمن سازی علیه پنوموکوک در بیماران کاندید دریافت پیوند اعضاء
بررسی تشخیصی عفونت در دریافت کنندگان پیوند کبد
بررسی عفونت پارو ویروس (Parvovirus B19 ) درافراد مبتلا به نقص ایمنی
پروتوکول تعیین حساسیت در استرپتوکوکو ویریدانس مطابق با استاندارهای CLSI

برنامه سرپرستی پادزیست ها
رکن اول
 رکن دوم
رکن سوم
رکن چهارم
بسپاد سرپایی

گزارش
گزارش مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های جریان خون در شیراز 4 ماه اول سال 96
گزارش مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های جریان خون در شیراز  سال 95
مقاومت ضد میکروبی باکتریها در عفونت های پای دیابتی در شیراز
H.pylori
Escherichia Coli
Staphylococcus Aureus
Pseudomonas species
Enterococci species
Acinetobacter species
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده در بیمارستانهای شیراز نیمه اول 1394
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده در بیمارستانهای شیراز 94-93
مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده در بیمارستانهای شیراز در سال 93


                                                                                                                                                                                                                
 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017