عنوان: هپاتیت های ویروسی و HIV    نویسنده: دکتر مرضیه جمالی دوست
ناشر:
انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار :2018

  
 گونه های کمپیلوباکتر و بیماریهای ناشی از آنها
با همکاری: دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار : 2015
   Periodical Report of Antibacterial Susceptibilty Profiles of Bacterial Pahogens Causing Bloodstream Infections in Shiraz
ناشر : انشارات فرهنگ پارس
سال انتشار : 1396
 
book14.jpgبانک جامع سولات (انگل شناسی پزشکی)
با همکاری: دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار : 2014
book15.jpgبانک جامع سولات (اقارج شناسی پزشکی)
با همکاری: دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار : 2014
book1.jpgمیکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی)
ترجمه : دکتر جلال مردانه
ناشر: انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار : 2013
book13.jpgمیکروب شناسی پزشکی مورای (ویروس شناسی)
ترجمه : دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار : 2013
book4.jpgویروس شناسی پزشکی
تالیف  : دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار: 1392
book5.jpgهلیکوباکتر پیلوری و گونه های انتروهپاتیک و بیماری های ناشی از آنها
تالیف : دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار: 1391
 Post cardiac surgery fungal endocarditis
chapter 3
2012
Special topics in cardiac surgery
chapter 12
2012
book2.jpgباکتری شناسی پزشکی
تالیف : دکتر جلال مردانه
ناشر : موسسه انتشارات سحر ناز
سال انتشار: 1389
میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی عمومی / اختصاصی)
ترجمه : دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات ارم شیراز
سال انتشار: 1389
book6.jpgخلاصه مقالات چاپ شده در مرکز
ناشر : کوشا مهر
سال انتشار: 1390
book11.jpgتشخیص افترابقی بیماری های کودکان بر بالین بیمار
تالیف : دکتر عبدا... کریمی
ناشر: انتشارات ایران کبیر
سال : تابستان76
book7.jpgمایکوباکتریوم
تالیف : دکتر جلال مردانه
ناشر : انتشارات اندیشه رفیع
سال انتشار : 1390
book12.jpgایمن سازی و عفونت ها
تالیف : دکتر عبدا... کریمی
ناشر : انتشارات نوید شیراز
سال :تابستان 76
book8.jpgAntibacterial Susceptibility Patterns (2001-2004)
winer 2006
 
 book9.jpg Abstract book
Author : Abdolvahab Alborzi, MD
Publication : Koushamehr
2006

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017