پرسنل و همکاران مرکز
 aminshahidi.jpgمانلی امین شهیدیکارشناس ارشد میکروبیولوژی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
36122245
 anvari.jpgمجتبی انوری نژادکارشناس ارشد میکروبیولوژی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
36125613
 bamia.jpgفاطمه بامیادانشجوی روابط عمومی
متصدی امور دفتری
36474304

 
 dr-jafarpour.jpgدکتر زهرا جعفر پوردکترای حرفه ای
کارشناس پژوهشی
36474296-109
 jafariyan.jpgحدیث جعفریاندانشجوی دکترای قارچ شناسی |پزشکی
کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی
36474304-105
 choopani.jpgمارال چوپانی زادهکارشناس ارشد بیوتکنولوژی
کارشناس آزمایشگاه ایمنی شناسی
36122311
 hoseinee.jpgسیده مرضیه حسینیکارشناس علوم آزمایشگاهی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
36125613
 dehyadegari.jpgمحمد علی ده یادگاریکارشناس علوم آزمایشگاهی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
36125613
 rezaee.jpgزهرا رضاییدانشجوی دکترای انگل شناسی
کارشناس آزمایشگاه سل
36474304-106
 roosta.jpgفرهاد روستاکارشناس حسابداری
حسابدار - کارپرداز
3612
 rafat_pour.jpgنورالدین رفعت پورکارشناس علوم آزمایشگاهی
کاردان آزمایشگاه باکتری شناسی
36474296-114
 zare.jpgمریم زاعکارشناس ارشد میکروبیولوژِی
کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی
همکار در طرح
36122248
 sabzehzar.jpgمریم سبزه زاردانشجوی مهندسی کامپیوتر
کارشناس ارزشیابی - رابط سایت
36474296-102
 abbasian.jpgسید امین عباسیانکارشناس ارشد باکتری شناسی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
36125613
 asaee.jpgصدف عصاییکارشناس ارشد فیزیولوژی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
36474304-106
 abasi.jpgپژمان عباسیکارشناس ارشد میکروبیولوژی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
همکار در طرح
36474296
firoozian.jpgنسرین فیروزیان کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
کارشناس آزمایشگاه باکتری شناسی
همکار در طرح
36122245

 
ghasemi.jpgفاطمه قاسمیکارشناس ارشد میکروبیولوژی
کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی
همکار در طرح
36474304-105
 namayandeh.jpgماندانا نمایندهکارشناس ارشد میکروبیولوژی
کارشناس آزمایشگاه ویروس
همکار در طرح
36122248 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017