همکاران پیشین

- خانم دکتر سولماز البرزی
- آقای دکتر عزیز ژاپونی
- آقای محمود رشیدی
- خانم منا زرافشانیان
- خانم سیمین کیانی
- خانم مریم کشاورز
- آقای جلیل نصیری
- خانم فاطمه نوروزی
- دکتر مهسا معینی
- زنده یاد خانم مریم به بین
- زنده یاد دکتر منوچهر رسولی
- دکتر جلال مردانه
-خانم ساناز سالک
-خانم صدیقه جلالی
-خانم زهرا موسوی
-آقای جواد مویدی
-آقای امیر آراسته فر
-دکتر منصوره هاشم پور

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017