مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی " قطب میکروب شناسی بالینی ایران " می باشد که ازبیش از دو دهه گذشته تاکنون پژوهشهای کاربردی و بنیادی را در زمینه بیماریهای عفونی و عوامل ویروسی ، باکتریایی، قارچی و انگلی آنها  و همچنین در زمینه ایمنی شناسی بیماریهای عفونی انجام می دهد . علاوه بر انجام پژوهش مرکز در زمینه آموزشی و همچنین ارایه خدمات تشخیصی تخصصی در زمینه های بیماریهای عفونی نیز فعالیت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feature Slides

مقالات جدید

..Detection of specific antibodies to HCV-ARF/core+1 protein in Cirrhotic and Non-Cirrhotic Patients with Hepatitis C: A Possible Association with Progressive Fibrosis


.
Insights into the role of HCV Plus-/Minus strand RNA,IFN-γ and IL-29 in relapse outcome in patients infectedby HCV

.Assessment of HCV Infection in Suspected Orphans Newborns by Real-Time PCR and HCV-Core Ag-Elisa


.Seroprevalence of Hepatitis A and E Virus Infections Among Healthy Population in Shiraz, Southern Iran.
 

.Phenotypic and Molecular Epidemiology of Acinetobacter calcoaceticus­baumannii Complex Strains Spread at Nemazee Hospital of Shiraz, Iran

.Quantification of Epstein-Barr Virus and Human Cytomegalovirus in Chronic Periodontal Patients

.
Antibiotic Selective Pressure and Development of Bacterial Resistance Detected in Bacteriuria Following Kidney Transplantation

Isolation, Identification and Antimicrobial Susceptibility Pattern of
Tatumella ptyseos Strains Isolated From Powdered Infant Formula Milk Consumed in Neonatal Intensive Care Unit: First Report From Iran.
 
Determination antimicrobial resistance profile of Acinetobacter strains isolated from hospitalized patients in Different Part of Taleghani Hospital (Ahvaz, Iran).
 
Profile of antimicrobial susceptibility isolated microorganisms from hospitalized patients in PICU ward and detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and ESBL-producing bacteria by phenotypic methods.
 
Antimicrobial Susceptibility Patterns and Molecular Epidemiology of Pseudomonasaeruginosa Isolated from Burn Patients.
 
Cloning and bacterial expression of hemagglutinin antigen stem of H9N2 avian influenza virus.
 
The important role of matrix metalloproteinases in nematode parasites.
 
The effect of temperature and loe ph on survival of shigella dysenteriae in the in virto
 

الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ميكروارگانيسم هاي جدا شده از بيماران بستري  در بخش PICU و شناسايي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين وباكتري هاي مولد ESBL با استفاده از روش هاي فنوتيپي.

 
 

فراواني استافيلوکوکوس اورئوس در کارکنان بيمارستان هاي شيراز وتعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها.
 

شناسايي انتروباکتر ساکازاکي در نوزادان مبتلا به سپسيس با استفاده از PCR بر روي ژن 16S ribosomal RNA