فهرست آزمایشات

باکتری شناسی

عنوان آزمایش

روش انجام

توضیحات

آزمایش تشخیص کیفی تعیین گونه Mycobacterium

PCR

 

آزمایش تشخیص کیفیBCG

PCR

 

آزمایش تشخیص  میزان (ADA)

(Adenosine deaminase)

 

آزمایشات روی مایعات استریل بدن انجام می شود

انجام آزمایش کشت خون

با روش Bactec

تعیین MRSA,ESB و آزمایش D- test به صورت روتین جهت تمام ایزوله های جدا شده

 

ایمنی شناسی

عنوان آزمایش

روش انجام

توضیحات

Immunophenotyping

γ1/γ 2 isotype antibody

CD3, CD4, CD8, CD14, CD16, CD19, CD20, CD45, CD56

بررسی فراوانی زیر جمعیت های لنفوسیت های خون محیطی

CD11b


CD11b

 تشخیص سندرم نقص چسبندگی لکوسیتها

Dihydrorodamin (DHR)

DHR assay

تشخیص بیماری CGD

Myeloperoxidase (MPO) Intracellular MPO assay by flow cytometry  تشخیص نقص ایمنی ناشی ازکمبود آنزیم MPO که مکمل آزمایش DHR می باشد
Interferon γ receptor IFN-γ receptor

 بررسی اختلالات عملکردی لنفوسیتهای T ناشی از عدم حضور گیرنده اینترفرون گاما

Immunoglobulin level IgA, IgG, IgG1, IgG2, IgM  بررسی سطح سرمی ایمنوگلوبولینها و زیر کلاسهای آنها بجز IgE
Brucellosis diagnostic tests Wright, 2ME, Coombs Wright, Brucella capt  پانل کامل آزمایشهای سرولوژی تشخیص بیماری بروسلا
Toxoplasmosis diagnostic tests

IgG, IgM

and IgG avidity
 آزمایشهای سرولوژی تشخیص بیماری توکسوپلاسما

 

انگل شناسی

عنوان آزمایش

روش انجام

توضیحات

آزمایش کیفی و کمی  تشخیص Leishmania infantum

 

Real time PCR

جهت تشخیص و پیگیری درمان بیماران  Kala-azar

انجام آزمایش IFA جهت تشیخص بیماری کالاآزار

Indirect immune fluorescent assay

 


 
قارچ شناسی

عنوان آزمایش

روش انجام

توضیحات

کشت نمونه های بالینی

 

 

تعیین حساسیت گونه های مخمری و رشته ای

E.Test

CLSI

 

تعیین گونه مخمرهای جدا شده

API

 

آزمایش کمی و کیفی تشخیص Aspergillus

Real time PCR

 

آزمایش کمی و کیفی تشخیص Candida PCR

 

Real time PCR

 

انجام آزمایش تشخیص مولکولی Pneumosystis jiroveci

Real time PCR

 

انجام آزمايش کیفی تشخيص قارج موکور

Nested PCR

 

 

ویروس شناسی

عنوان آزمایش

روش انجام

توضیحات

آزمایشات کمی و کیفی تشخیص HCV

 

Real time PCR

 

آزمایشات کمی و کیفی تشخیص HBV

 

Real time PCR

 

آزمایشات کمی و کیفی تشخیص HDV

 

Real time PCR

 

آزمایش تعیین ژنوتیپ HCV

 

Real time PCR

 

آزمایش کمی و کیفی HSV

 

Real time PCR

 

آزمایش کمی و کیفی تشخیص   EBV

 

Real time PCR

 

آزمایش کمی و کیفی تشخیص CMV

 

Real time PCR

 

آزمایش تشخیص ELISA IgM علیه کپسید EBV

 

 

 

 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017