کلینیک تخصصی تشخیصی

درسال 1385 کلینیک تخصصی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی توسط اعضای هیات علمی این مرکز راه اندازی گردید.
هدف از تاسیس این کلینیک بکارگیری تکنیک های نوین در عرصه تشخیص بیماریهای عفونی می باشد. در این کلینیک محصولات پژوهشی مرکز به حیطه کاربرد وارد می شوند و آزمایشهای تشخیصی بیماریهای ویروسی، قارچی، و سایر آزمایشات تشخیصی مرتبط با بیماریهای عفونی انجام می گردند..
 
 

فهرست آزمایشات کلینیک میکروب شناسی بالینی استاد البرزی

 
 
ردیفنام آزمایشزمان انجام آزمایش
1PCR HSVنمونه های CSF یک روز در میان انجام می شود و بقیه نمونه ها هفته ای دوبار
2

PCR CMV(qualitative)

 PCR CMV viral load (quantitative)

 2 بار در هفته
3

PCR EBV( qualitative )

PCR EBV( quantitative ) 
 2 بار در هفته
4PCR Aspergillus-Candida 1 بار در هفته  
5

PCR HCV( qualitative )

 PCR HCV viral load(quantitative ) 
 2 بار در هفته
6

PCR HDV (qualitative)

 PCR HCV viral load (quantitative)    
 2 بار در هفته
7HCV genotyping  2 بار در هفته
8

HBV PCR ( qualitative )

HBV PCR viral load (quantitative) 
 2 بار در هفته
9IFA for Kala -azar  2 بار در هفته
10EBV IgM  هر روز
11

IgA-IgG-IgM IgG1-IgG2

C3-C4
 سه بار در هفته
12 HCV Ab هر روز
13HBS Ag  هر روز
 
 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017