اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی پروفسور البرزی

تلفن داخلی:
5618
تلفن مستقیم:
9871-36474296+
مکان:
بیمارستان نمازی، طبقه سوم - مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
نشانی وب سایت:
 


کارگاه ها و همایش ها
 
 
 

کارگاه های آتیآئین نامه ها و فرم ها
پیوند های مفید


نظام نوين اطلاعات پژوهش هاي پزشكي ايران (نوپا)

علم سنجي اعضاي هيئت علمي

معرفي مجلات نامعتبر و جعلي

شاخص جدید ضریب تاثیر مجلات 2017