اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی پروفسور البرزی

تلفن داخلی:
5618
تلفن مستقیم:
9871-36474296+
مکان:
بیمارستان نمازی، طبقه سوم - مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
نشانی وب سایت: