موفقیت ها و اختراعات

پژوهشگر فعال در کسب پایه تشویقی       
سرکار خانم دکتر پریسا بدیعیسال 1392
پژوهشگر فعال مراکز تحقیقاتیسرکار خانم دکتر پریسا بدیعیسال 1392
پژوهشگر برگزیده دانشگاهسرکار خانم دکتر پریسا بدیعیسال 1391
برگزیده سلامت ( جهت داروهای ضد میکروبی)سرکار خانم دکتر پریسا بدیعیسال 1390
پژوهشگر فعال مراکز تحقیقاتی دانشگاهسرکار خانم دکتر پریسا بدیعی سال 1390اختراعات

طراحی پرایمر و پروب اختصاصی ویروس آنفلونزای تیپ B و راه اندازی روش rt-Real-Time PCR یک مرحله ای به منظور آنالیز کمی ویروس در نمونه های بالینیدکتر محمد امین بهزادیسال 1392