کنگره های برگزار شده  توسط مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
 
 1.jpgاولین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر شهره فرشاد
دبیر اجرایی کنگره : آقای بهمن پورعباس
محل برگزاری کنگره : شیراز
زمان : 18-20 اردیبهشت 1386
 two.jpgدومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر مازیار ضیائیان
دبیر اجرایی کنگره : دکتر منوچهر رسولی
محل برگزاری کنگره : شیراز
زمان : 16-18 مهرماه 1387
 three.jpgسومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر پریسا بدیعی
دبیر اجرایی کنگره : آقای مهدی کلانی
محل برگزاری کنگره : شیراز
زمان : 14-16 مهر ماه 1388
 fore.jpgچهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
رئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر سید ناصرالدین مصطفوی
محل برگزاری کنگره :اصفهان
زمان : 18-20 آبان ماه 1389
 five.jpg
پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
 
رئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر شهره فرشاد
دبیر اجرایی کنگره : آقای سید امین عباسیان
محل برگزاری کنگره : شیراز
زمان : 17-19 آبان ماه 1390
 six.jpgششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر عبدالکریم حامدی
دبیر اجرایی کنگره : دکتر محمد حسن اعلمی
محل برگزاری کنگره : مشهد
زمان : 11-13 مهر ماه 1391
 seven.jpgهفتمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر پریسا بدیعی
دبیر اجرایی کنگره : خانم مرضیه جمالی دوست
محل برگزاری کنگره : شیراز
زمان : 27-29 مهر ماه 1392
 
هشتمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر شهرام عبدلی اسکویی
دبیر اجرایی کنگره : دکتر بابک عبدی نیا
محل برگزاری کنگره : تبریز
زمان : 8-10 مهر ماه 1393
 
 نهمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران رئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر غلامرضا پولادفر
دبیر اجرایی کنگره : دکتر بهمن پورعباس
محل برگزاری کنگره : شیراز
زمان : 23-21مهر ماه
 دهمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر جعفر سلطانی
دبیر اجرایی کنگره : دکتر محمد جعفررضایی
محل برگزاری کنگره :سنندج
زمان :  8-6 مهر ماه
 یازدهمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایرانرئیس کنگره : دکتر عبدالوهاب البرزی
دبیر علمی کنگره : دکتر آناهیتا سناسیی دشتی
دبیر اجرایی کنگره : دکترعلی امانتی
محل برگزاری کنگره : شیراز
زمان : 30 آبان - 2 آذر ماه